Door vroegtijdig de omgeving te betrekken bij het nieuwbouwplan ontstaat er een beter ontwerp. De buurtbewoners leveren belangrijke input en ontwerpen mee. Zo geven we gezamenlijk invulling aan een leefomgeving met toekomst. "

WONEN IN DE FORTUIN

Buurt kiest voor jaren '30 architectuur en gevarieerd woningaanbod

Op het terrein van de voormalige Fortuinschool in Krommenie wordt door projectontwikkelaar Thunnissen een nieuwe woonwijk gerealiseerd. De ontwikkeling van de locatie gebeurt volgens het concept “Ruimte Geven” van de Gemeente Zaanstad. Dit betekent dat Thunnissen in samenspraak met de buurt een plan ontwikkelt, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de aansluiting bij de inrichting en bebouwing van de huidige wijk.
 
De buurt heeft een duidelijke voorkeur voor de architectuurstijl uit de jaren ’30. De gekozen stedenbouwkundige variant met een gevarieerd programma van grondgebonden woningen en levensloopbestendige appartementen wordt uitgewerkt. 
20 Apr

Ecologisch onderzoek van eind april tot circa eind mei 2017

Vanaf eind april tot circa eind mei 2017 zal op het braakliggend terrein ten westen van de Fortuinlaan ecologisch onderzoek naar de wezel en hermelijn worden uitgevoerd.
Dit is nodig in het kader van de geplande woningbouw in het gebied. Voordat de woningen gebouwd mogen worden, moet eerst onderzocht worden of beschermde diersoorten in het gebied aanwezig zijn. Vorig jaar is al onderzoek uitgevoerd naar vleermuizen en de huismus.
 
Dit jaar is vanwege veranderde wetgeving ook nog onderzoek naar wezel en hermelijn noodzakelijk. Op het braakliggend terrein worden daarom cameravallen en zogenaamde sporenbuizen en mostelaboxen geplaatst. Hiermee wordt duidelijk of wezels en hermelijnen in het gebied aanwezig zijn. Deze dieren worden expliciet niet gevangen en zullen zelf geen last hebben van het onderzoek. De cameravallen en mostelaboxen maken beeldmateriaal en als een wezel of hermelijn door een sporenbuis loopt, laat het sporen achter. Wij willen u vragen de verschillende onderzoeksopstellingen te laten staan. 

Onder het tabblad 'planning' vindt u de actuele planning.

02 Mar

Informatieavond Wonen in de Fortuin

Woensdag 1 maart is er een informatieavond geweest voor de omwonenden van het nieuwbouwplan Wonen in de Fortuin. Tijdens deze avond waren Gemeente Zaanstad en Thunnissen aanwezig om vragen te beantwoorden en lag het uitwerkingsplan ter inzage. Ook werd er nieuwe informatie over de woningen gegeven. Er is al veel belangstelling voor de woningen en er wordt met smart gewacht op de start van de verkoop van de woningen.

Indicatieve planning

De huidige planning gaat uit van een start verkoop in mei 2017. De eerste bouwwerkzaamheden starten dan in oktober.
Op dit moment wordt de bouwaanvraag voorbereid, die wordt naar verwachting ingediend in april 2017. 

13 Feb

Inloopavond omwonenden

Het wijzigingsplan voor het nieuwbouwplan Wonen in de Fortuin ligt klaar. Gemeente Zaanstad en Thunnissen willen u graag in de gelegenheid stellen het ontwerp van dit wijzigingsplan in te zien en uw vragen te beantwoorden.
 
Op woensdag 1 maart 2017 van 19:00 tot 20:30 uur wordt daarom een inloopavond voor omwonenden georganiseerd. De avond zal plaatsvinden in Buurtcentrum De Pelikaan, Kervelstraat 185A 1562 AJ Krommenie.
 
Ook heeft Thunnissen nieuwe informatie beschikbaar over de woningen die gebouwd gaan worden. Er zijn diverse mensen aanwezig op deze avond om de plannen met u te delen en uw vragen te beantwoorden. Denkt u onder andere aan vertegenwoordigers van de projectontwikkelaar en medewerkers van de gemeente. Deze inloopavond is puur informatief en dient niet als verkoopavond.
 
De inloopavond wordt gehouden als onderdeel van de officiële procedure om het wijzigingsplan dat de woningbouw mogelijk maakt, vast te stellen. Behalve op de inloopavond van 1 maart ligt het ontwerpwijzigingsplan van donderdag 2 februari t/m woensdag 15 maart 2017 ter inzage. Voor inzage of meer informatie over de procedure verwijzen wij u naar de website van Gemeente Zaandstad: www.zaanstad.nl (zoekterm: bestemmingsplan).

12 Dec

Update voortgang

Van schetsen naar planinvulling

Tijdens de buurtbijeenkomsten was er een duidelijke voorkeur voor de jaren ’30 architectuurstijl. De stedenbouwkundige variant met een gevarieerd programma van grondgebonden woningen gecombineerd met een gedeelte levensloopbestendige appartementen na inspraak van de omwonenden vindt ook veel bijval. Thunnissen heeft dit gekozen plan verder uitgewerkt.

Planning 

Inmiddels is het wijzigingsplan dat dient te worden doorlopen voor het nieuwbouwplan gereed. Medio januari 2017 zal het college van de Gemeente Zaanstad het wijzigingsplan vrijgeven voor het indienen van zienswijzen en wordt deze vervolgens ter inzage gelegd. Ook organiseert de gemeente dan een informatieavond voor de buurt. Deze avond is puur om beschikbare informatie te geven over het plan en dient niet als verkoopavond.

Verkoop

De verkoop van de woningen staat gepland voor maart/april 2017. De volledig vernieuwde planning ziet u onder het tabblad planning. Er is veel belangstelling voor de woningen. Als de exacte datum voor de verkoop van de woning bekend is, dan informeren wij u direct. Heeft u zich nog niet ingeschreven en wilt u wel op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan in via het contactformulier.

24 Oct

Update planning Wonen in de Fortuin

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen rondom het plan Wonen in de Fortuin.

De planning voor het plan is naar achter geschoven. Naar verwachting staat de verkoop nu gepland rond december/januari 2017. Lees de volledige herziene planning onder het tabblad planning. Wanneer precieze data bekend zijn, dan informeren wij u direct. Heeft u zich nog niet ingeschreven en wilt u wel op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf u dan nu in via het contactformulier op deze site.

 

12 Feb

Verslag tweede inloopbijeenkomst ‘Wonen in de Fortuin’

Donderdagavond 11 februari jongstleden heeft de tweede bijeenkomst plaatsgevonden voor de buurt over nieuwbouwplan Wonen in de Fortuin in Krommenie. Ruim 100 omwonenden en belangstellenden waren naar Wijkcentrum De Palmboom gekomen om de voortgang van het nieuwbouwplan te zien en van projectontwikkelaar Thunnissen te horen wat met de reacties uit de buurt was gedaan.

Ontwikkelen met de buurt

Tijdens de eerste bijeenkomst in december hadden buurtbewoners een keuze uit vijf verschillende architectuurstijlen en drie stedenbouwkundige varianten (soort plattegrond met aantal en plekken van de woningen, parkeerplaatsen, groenvoorziening etc.). Een duidelijke voorkeur was er voor de architectuurstijl uit de jaren ’30 en één van de stedenbouwkundige varianten. Dit bleek niet alleen tijdens de bijeenkomst, maar ook uit de reactieformulieren die bewoners via de website konden insturen.
Voor Thunnissen werd dit het vertrekpunt voor de doorontwikkeling van het nieuwbouwplan. Andere suggesties werden ook meegenomen zoals de behoefte aan appartementen, seniorenwoningen, minder woningen en het handhaven van het speelveldje.
 

“Mooi de jaren ’30 bouwstijl en de toevoeging van de appartementen.
Voor mijn gevoel past het goed in de buurt.” De heer Anepool

Hoge opkomst inloopbijeenkomst

Om de buurtbewoners een zo goed mogelijke indruk te geven van de toekomstige bouw, waren er tijdens de inloopbijeenkomst grote borden met schetsen van de buitenkant van de woningen, de indeling aan de binnenkant en twee stedenbouwkundige varianten, waarvan een met appartementen en een met extra eengezinswoningen zonder appartementen. Aanwezigen reageerden enthousiast op de verscheidenheid aan woningen. Welke variant uiteindelijk gebouwd zal worden, hangt af van de kopersvraag. Dat het project al op veel belangstelling kan rekenen, bleek uit de aanwezigheid en het enthousiasme van potentiële kopers op de bijeenkomst.

“Er is goed geluisterd naar de behoefte aan senioren- en levensbestendige woningen.
Echt een voortuitgang!” Mevrouw Stolk

Voortgang project

Thunnissen zal nu het uitwerkingsplan en de draagvlakrapportage indienen bij de gemeente om de officiële procedure in gang te zetten. Dat betekent dat het uitwerkingsplan in het tweede kwartaal ter inzage zal komen te liggen. De gemeente zal hierover communiceren. Thunnissen zal de buurt en belangstellenden op de hoogte houden van de voortgang van het project, de bouwvoorbereiding en de bouw via de website (www.wonenindefortuin.nl) en de nieuwsbrief (inschrijving via de website). De voorverkoop van de woningen staat gepland in het voorjaar 2016.

Ruimte geven

De Fortuinlocatie wordt ontwikkeld volgens het nieuwe concept ‘Ruimte Geven’ van de gemeente Zaanstad. Dit betekent dat Thunnissen in samenspraak met de buurt een plan ontwikkelt, waarbij rekening wordt gehouden met de aansluiting bij de inrichting en bebouwing van de huidige wijk. 

“Als buurtbewoner heb ik me betrokken gevoeld en inspraak gekregen.
De samenwerking heb ik als heel prettig ervaren.” De heer Kroon

04 Feb

Tweede bijeenkomst 'Wonen in de Fortuin' binnenkort

Thunnissen is aan de slag gegaan met alle ideeën, suggesties en wensen voor het ontwerp van de nieuwbouw, aangedragen door buurtbewoners tijdens de bijeenkomst in december 2015 en via de website. Dit heeft geleid tot een 2-tal stedenbouwkundige varianten en diverse ontwerpschetsen van de verder vormgegeven ontwerpen van de woningen.

De buurtbewoners zijn inmiddels uitgenodigd om volgende week het resultaat te bekijken en hun vragen en ideeën te delen tijdens een inloopavond. Ook op deze inloopbijeenkomst zullen diverse disciplines aanwezig zijn, zoals een stedenbouwkundige en een architect om de (conceptuele) plannen met u te delen en toe te lichten. Een verslag van deze bijeenkomst wordt gepubliceerd op de website.

Op deze manier hopen we tot een optimaal plan te komen voor deze locatie.

04 Dec

Verslag eerste klankbordbijeenkomst ‘Wonen in de Fortuin'

Donderdagavond organiseerde projectontwikkelaar Thunnissen een eerste klankbordbijeenkomst voor omwonenden over het nieuwbouwplan voor de Fortuinlocatie in Krommenie. Ruim 50 geïnteresseerde buurtbewoners waren gekomen naar Wijkcentrum De Palmboom om de eerste ontwerpplannen te zien, de toelichting te horen en hun eigen voorkeuren en ideeën in te brengen. 

Op grote panelen waren vijf architectuurstijlen voor de toekomstige woningbouw te zien; modern, eigentijds jaren ’30, Oud Hollands, Jaren ’30 en Stijlvol Zaans. Daarnaast waren drie verschillende plattegronden te zien, ook wel stedenbouwkundige varianten genoemd, waarop de woningen, de parkeerplekken, de speelvoorzieningen en het groen waren ingetekend. Leden van het projectteam van Thunnissen, waaronder ook twee architecten en een stedenbouwkundige, waren aanwezig om de conceptplannen toe te lichten, vragen te beantwoorden en ideeën uit te wisselen. Na afloop konden de bezoekers hun eigen voorkeur voor architectuurstijl en stedenbouwkundige variant en aanvullende ideeën en suggesties aangeven op een reactieformulier. Op basis van de geleverde suggesties en ideeën zal Thunnissen het conceptplan verder uitwerken en op een volgende bijeenkomst presenteren.

Het was een prima bijeenkomst waar ik veel vragen heb kunnen stellen en
ook goede antwoorden heb gekregen.” Mevrouw de Koning

Voor omwonenden die niet in de gelegenheid waren om naar de bijeenkomst te komen en toch graag hun ideeën willen inbrengen, is het mogelijk om op de projectwebsite (www.wonenindefortuin.nl) de vijf architectuurstijlen en de drie stedenbouwkundige varianten te bekijken en alsnog het reactieformulier op de site in te vullen en in te sturen. Dit kan tot uiterlijk donderdag 10 december. Voor geïnteresseerden die op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen van dit project, kunnen zich op de website ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

26 Nov

Ondertekening overeenkomst Fortuinschoollocatie in Krommenie

Na een openbare aanbesteding heeft de gemeente Zaanstad de grond verkocht aan Thunnissen. Op maandag 28 september is hiervoor een overeenkomst getekend. Thunnissen heeft in Zaandam onder andere de Aubade ontwikkeld. De Fortuinschoollocatie wordt ontwikkeld volgens het concept ’Ruimte Geven’. Dit gaat uit van een gemeente op afstand die zo min mogelijk kaders stelt, en een ontwikkelaar die actief draagvlak zoekt bij belanghebbenden voor zijn plannen. “Ruimte Geven” is een pilot die met de Fortuinschoollocatie haar première beleefd. In de pilot wordt de balans gezocht tussen ruimte voor ontwikkeling en bescherming van alle belanghebbenden. 

Plan voor de buurt

Het ontwerpproces voor de Fortuinschoollocatie wordt nu opgestart door Thunnissen. Op de locatie is ruimte voor circa 83 grondgebonden woningen, waarschijnlijk verdeeld in huur- en koopwoningen. De uitwerking van het plan voor de Fortuinschoollocatie doet Thunnissen in samenspraak met de buurt, waarbij rekening wordt gehouden met de aansluiting bij de inrichting en bebouwing van de huidige wijk. Tijdens inspraakavonden wordt aan de buurt een beeld geschetst van het plan en kunnen omwonenden hun visie naar voren brengen. De buurt geeft zo belangrijke input voor het ontwerp en beslist mee. Op deze manier kan er een ontwerp gemaakt worden dat voldoet aan de wensen en dan gecreëerde waarde toont voor alle partijen.

Het concept ‘Ruimte Geven’ sluit goed aan bij de ambitie van Thunnissen om mooie nieuwe woonomgevingen te realiseren in binnenstedelijke gebieden in goede samenwerking met haar opdrachtgever en de omgeving. Thunnissen is ervan overtuigd dat, door vroegtijdig de omgeving te betrekken bij nieuwbouwplannen, er een beter eindresultaat ontstaat. Vanuit deze overtuiging vraagt de ontwikkelende aannemer regelmatig aan de omgeving van een nieuwbouwproject om te participeren bij de planvorming. 

Locatie

Op het terrein stond voorheen de Technische School Engel van der Stadt. Als laatste maakte praktijkschool De Brug gebruik van het gebouw. De school  is in 2010 gesloopt. Mede vanwege brandstichting was er haast bij de sloop. In de tijd tussen sloop en verkoop van de grond, is in overleg tussen de gemeente en de buurt, besloten om het terrein ter beschikking te stellen aan de buurt. Het terrein wordt op dit moment door de buurt en Transition Town Zaanstreek gebruikt als moestuin en ontmoetingsplek. Het opleveren van het terrein aan de koper en ontwikkelaar, gebeurt in overleg met de buurt.

Menu